​​​​
មតិថ្នាក់គ្រប់គ្រង

ចាប់តាំងពី ស៊ី.ស៊ី.ឌី.អេ ទទួលបានការចុះបញ្ចី និង ការអនុញ្ញាតិស្របច្បាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ដឹកនាំ និង បុគ្គលិក ស៊ី.ស៊ី.ឌី.អេទាំងអស់បានខិតខំប្រឹងប្រែង ស្វែករកជំនួយ ដើម្បីបង្កើតគម្រោងបន្ថែមក្នុងន័យលើក កម្ពស់ កម្រិតជីវភាពរបស់សមាជិក​ ក្នុងសហគមន៍គោល ដៅអោយមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុន។ ស៊ី.ស៊ី.ឌី.អេ កំពុងប្រតិបត្តិការណ៍គម្រោងចំនួន ០៧ គឺ គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍គម្រោង ពង្រឹងសមត្ថភាពសហ- គមន៍គម្រោងបណ្តុះបណ្តាល ​មុខរបរខ្នាតតូច គម្រោងឥណទានសហ គមន៍ គម្រោងក្រុមសន្សំ និង បញ្ញើសហគមន៍ គម្រោងមូលនិធិសហគមន៍ និង គម្រោងផ្ទេរ សាច់ប្រាក់សហគមន៍ ក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការណ៍ចំនួន០៧ធំៗ គឺ រាជធានី ភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តតាកែវ ខេត្តក្រចេះ និង ខេត្តស្វាយរៀង។

ស៊ី.ស៊ី.ឌី.អេ នឹងក្លាយជាដៃគូដ៏ចំណានសំរាប់សមាជិកគម្រោងទាំងអស់ក្នុង សហគមន៍គោលដៅ តាមរយៈ ការ ផ្តល់ប្រឹក្សា ពិគ្រោះយោបល់ និង មធ្យោបាយក្នុងការបង្កើតឬ បង្កើនមុខជំនួញ ព្រមទាំងផ្តល់ នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់សមាជិក ក្នុង គម្រោងតាមសហគមន៏គោលដៅដែលមិន មានលទ្ធភាពទទួលសេវាកម្មហិរញ្ញរត្ថុរបស់ស្ថាបនហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាថ្នាក់ដឹកនាំ ស៊ីស៊ីដា ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល់សប្បុរស ជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ថ្នាក់គ្រប់គ្រង និង បុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ ដែលបានខិត ខំបំពេញការងារយ៉ាងល្អប្រសើរជូនទៅដល់សមាជិក ក្នុង សហគមន៍គោលដៅ និងទំនាក់ ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរដែនដី ក្នុងន័យចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ មាតុភូមិកម្ពុជាយើង អោយដូចប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានាលើពិភពលោក។

Approval by Ministry of Interior

Flying is life

Approval by Phnom Penh Municipal

Flying is life

Approval by National Bank of Cambodia

Flying is life

Approval by Ministry of Interior

Flying is life
Flying is life
Flying is life
Flying is life
Flying is life
Flying is life
Flying is life