​​​​
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេស

សុំអភ័យទោស ទំព័រនេះមិនទាន ដំណើរការ

Flying is life
Flying is life
Flying is life
Flying is life
Flying is life
Flying is life